İZMİR GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Tanımlar:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu:

İZMİR GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ

Gazi Bulvarı. Çankaya İş Merkezi N0:90 D. 8/801, 35230 İZMİR

Biz, (İZMİR GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ) olarak; dernek üyelerimiz, potansiyel üyelerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, gönüllülerimiz, dernek yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile 3. kişiler ile ilgili uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması, işlenmesi ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Derneğimiz ile dernek üyelerimiz, potansiyel üyelerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, gönüllülerimiz, dernek yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile 3. Kişiler sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

-Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

-İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

-Doğru ve güncel olarak,

-Belirli açık ve meşru amaçlar ile,

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Derneğimizin yardım kampanyalarına ve faaliyetlerine üye ve gönüllülerce katılımın sağlanması, Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Dernek içi destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, üyelik yahut iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; Derneğimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespiti amacıyla; Derneğimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk işlerinin takibi; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Derneğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Derneğimiz veya Derneğimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. Yine Türk Medeni Kanunu ve de Dernekler Kanun ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve de Derneğimizin tüzük ve yönetmeliği kapsamında verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ve Derneğimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Derneğimizin aktivite ve yardım faaliyetlerine katılımın sağlanması, Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Derneğimizin ve Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Derneğimizin amaç ve vizyonu ile stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, üyelerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, Derneğimizi ziyaret etmeniz, sosyal faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, fuar, asamble ve etkinlik gibi tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı ve benzeri Derneğimizin amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Derneğimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Derneğimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Derneğimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “İZMİR GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ Gazi Bulvarı. Çankaya İş Merkezi N0:90 D. 8/801, 35230 İzmir” adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya  rotaryizmir@yahoo.com elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.